x

Nyitvatartás és elérhetőség változás 2021.01.01-től Részletek a blogon...

2021.01.05. 12:26
x

A kialakult helyzet miatt átmenetileg csak házhoz szállítással vásárolhatóak termékeink. Részletek a blogon.

2020.03.16. 17:18
x

A Facebook bejelentkezés átmenetileg nem működik. Az elfelejtett jelszó funkció használatát javasoljuk. Bővebben ->

2018.12.07. 15:23
x

Ez a honlap cookie-kat használ. A cookie-k elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a cookie-k használatához.

ÉrtemTovábbi információkat ide kattintva olvashatsz.

2015.10.16. 19:45

Adatkezelési tájékoztató

Verziószám: 5. kiadás
Hatálybalépés: 2018.05.25

PDF letöltése

1. Bevezetés

A veddvelem.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 6.) mint adatkezelő (a továbbiakban: veddvelem.hu vagy Szolgáltató vagy Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett veddvelem.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából részére szolgáltatott személyes adatok kezelése mindenkor megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban, különösen az alábbi jogszabályokban, rendeletekben előírt követelményeknek:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.), mely tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az adatkezelésben résztvevők (érintett, adatkezelő, adatfeldolgozó) viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat.
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (rövidítve: Ektv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről

Az adatkezelő adatai:
Név: veddvelem.hu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 56. fszt. 6.
Cégjegyzékszám: 01-09-947188
Nyilvántartását vezeti: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Elérhetőség: legenyseg@veddvelem.hu

A veddvelem.hu fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. A módosításról a veddvelem.hu rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online közösségi vásárló oldal erre a célra szolgáló felülete, a veddvelem.hu által küldött hírlevél, vagy a Felhasználóknak a Beállítások menüben megadott e-mail címére küldött értesítés egyaránt tartalmazhatja.

Az Ektv. előírásai szerinti tájékoztatásnak az ÁSZF dokumentumunkban teszünk eleget.

2. Fogalom-meghatározások

A jelen Adatkezelési Tájékozató alkalmazása során használt fogalmak és kifejezések az alábbiakban meghatározott – a fent hivatkozott hatályos jogszabályokban foglaltakkal teljes egészében megegyező – tartalommal bírnak:

 • Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • Érintett: a vásárló / felhasználó, akinek a természetes személy adatait kezeli az adatkezelő
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. A veddvelem.hu által alkalmazott adatkezelési alapelvek

3.1. Résztvevők az adatkezelésben:

3.1.1. Személyes adat
Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján egy személy neve, email címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ személyes adatnak minősül. A személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevélküldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet az adatkezelés.
3.1.2. Az érintett
Az adatkezelésben az érintett az, akinek az a természetes személy adatait kezelik (vásárló / felhasználó)
3.1.3. Az adatkezelő
Az adatkezelő az, aki az érintett adatait kezeli, jelen esetben veddvelem.hu Kft.
3.1.4. Az adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó az adatkezelő megbízása alapján végez adatfeldolgozási műveleteket. Pl. jelen esetben a kiszállítások teljesítésével megbízott GLS Hunagary Kft.

3.2. Az Infotv. alapelvei

3.2.1. A célhoz kötöttség elve: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában megfelelünk ennek a célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
3.2.2. Adatminőség elvei: A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek – a pontos adatok kezelésének követelménye mind az adatkezelőnek, mind pedig az érintettnek egyaránt érdeke;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
3.2.2.1. Tisztességes adatkezelés elve
3.2.2.2. A pontos, teljes és naprakész adatok kezelésének követelménye

3.3. Az adatkezelés jogalapja:

3.3.1. Adatkezelés hozzájárulás alapján
3.3.1.1. A hozzájárulás érvényességi feltételei
3.3.1.1.1. A hozzájárulás önkéntessége:
A hozzájárulás akkor önkéntes, ha az érintettnek valódi választási lehetősége van, azaz szabadon dönthet arról, hogy az adatkezeléshez megadja-e a hozzájárulását vagy sem.
Webáruházunkban történő vásárlás pl. a hírlevélre való feliratkozás nélkül is lehetséges.
3.3.1.1.2. Határozottság, félreérthetetlenség
Az érintett akaratának határozott és félreérthetetlen kinyilvánítása azt jelenti, hogy az adatkezelőnek olyan rendszert kell kialakítania, amelyben az érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását aktív, tevőleges magatartással tudja kinyilvánítani, továbbá azt is, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy az érintett hozzájárulásában az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát, illetve tájékoztatását fogadja el.
Ennek érdekében a hírlevél feliratkozás checkbox üresen van hagyva, és az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás ugyaninnen egy kattintással könnyen elérhető.
3.3.1.1.3. Tájékoztatás:
Az Infotv. alapján a hozzájárulás megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintettet adatai kezeléséhez való hozzájárulásának megadása előtt, minden esetben szükséges tájékoztatni arról, hogy az adataival konkrétan mi fog történni.
Weboldalunkon történő regisztráció folyamatába be van építve az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás, ami egy kattintással könnyen elérhető, valamint a regisztráció utáni rendszerszintű email üzenetben csatoljuk is az adatkezelési tájékoztató lementett, aktuális pdf változatát.
Az érintettet a továbbiakban is – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

3.3.2. Kötelező adatkezelés:
Ha az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Webáruházak esetében jellemzően ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (jelenleg 8 év).

3.4. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint kérheti a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3.4.1. Az érintett adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelme
A vásárló – aki egyben az adatkezelés érintettje is – tájékoztatást kérhet az személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől.

3.4.2. Az adatok helyesbítése: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a valóságnak nem megfelelő személyes adatait.

3.4.3. Az adatok törlése, zárolása, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett ezt kéri (és nem áll fenn a kötelező adatkezelés valamely esete), az hiányos vagy téves és az állapot nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásnak a törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A törlésre irányuló kérelmet az érintettnek nem kell indokolnia, az Infotv. ilyen kötelezettséget nem ír elő.

3.4.4. Tájékoztatás az érintett jogaival kapcsolatosan
Az érintett bármely – az adatai kezelésére vonatkozó – kérése esetén az adatkezelőnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül reagálnia kell, és közérthető formában, erre vonatkozó kérés esetén írásban tájékoztatnia kell az érintettet a meghozott intézkedésekről.
A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást. Csak ebben az esetben állapíthat meg az adatkezelő költségtérítést.
Az érintettet nem csak az adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.
Abban az esetben, ha az adatkezelő valamilyen oknál fogva nem teljesíti az érintett kérését, írásban tájékoztatást kell adnia, hogy a törlési, helyesbítési vagy zárolási kérelmet milyen okkal utasította el. Ebben a tájékoztatásban a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is tájékoztatni kell az érintettet.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, ezt a tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban, vagy – az érintett hozzájárulása esetén – elektronikus úton kell megadnia.
Az adatok törlésére vonatkozó kérelmet viszonylag szűk körben lehet megtagadni. Webáruházak esetében az adatkezelők a személyes adatok törlése iránti kérelmet alapvetően a kötelező adatkezelések eseteiben tagadhatják meg (például a számviteli törvény alapján a számlamegőrzési kötelezettség ok lehet a törlés megtagadására).

3.5. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú, de saját keresettel önállóan rendelkező személy adatkezeléséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása nem szükséges tekintettel arra, hogy a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel, azonban ez nem érinti az egyes toborzások során létrejövő szerződések érvényességéhez esetlegesen szükséges törvényes képviselői hozzájárulások szükségességét, amely teljes egészében Szolgáltató működési- és felelősségi körén kívül esik.

3.6. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3.7. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A veddvelem.hu adatkezelési eljárása

(a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama)

4.1. A veddvelem.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban a veddvelem.hu weboldal alapfunkciói és szolgáltatásai kizárólag azok számára előérhetőek, akik vásárlói minőségben regisztrálnak (felhasználói fiókkal rendelkeznek).

4.2. Amennyiben a Látogató a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele céljából vásárlóként regisztrál, a „Regisztráció” gombra történő kattintással az alábbi adatokat kell/lehet megadnia:

 • Teljes név
 • e-mail cím: csak kapcsolattartásra használható, az – a sikeres ajánlat kivételével – harmadik félnek nem adható tovább. Sikeres ajánlat esetén is csak az érintett Kereskedőnek adható át, és csak az aktuális ajánlat teljesítésével kapcsolatos vevői kapcsolattartás céljára használható fel.
 • jelszó: titkosítottan kerül tárolásra, ahhoz a veddvelem.hu-nak sincs hozzáférése
 • Település (irányítószám, név)
 • Szállítási, ill számlázási cím
 • Születési idő
 • Nem
 • Érdeklődési kör

4.3. Amennyiben a Látogató kereskedői minőségben kíván regisztrálni, az alábbi adatokat meg kell megadnia a szerződéskötés során:

 • Név
 • Bejegyzett cím
 • E-mail cím
 • Kapcsolattartó neve, telefonszáma
 • Weboldal címe
 • Cég adószáma, cégjegyzékszáma, bankszámlaszáma
 • Teljesítési címek
  Kereskedőként kizárólag olyan személy regisztrálhat, aki érvényes adószámmal és a tevékenysége folytatásához minden szükséges engedéllyel rendelkezik. A Szolgáltató a nyilvános és közhiteles nyilvántartások alapján a megadott adatokat ellenőrzi.

4.4. Amennyiben az ajánlat sikeres volt, a Szolgáltató a Vásárló által megadott
teljes nevet, szállítási ill számlázási címet, telefonszámot kizárólag az ajánlat sikeres lezárásakor csak a Kereskedő részére adhatja tovább. A Kereskedő a részére így továbbított személyes adatot kizárólag a létrejött szerződés teljesítése céljából kezelheti és használhatja fel, azt a továbbiakban sem marketing célra, sem semmilyen más célra nem használhatja, illetve kezelheti, és nem is továbbíthatja.

4.5. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a valós adatait megadni, amely adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a sikeres ajánlat eredményeként létrejövő szerződések teljesítéséhez. A Szolgáltató a regisztráció során és azt követően is a megadott e-mail cím létezését oly módon ellenőrzi, hogy arra ellenőrző kódot küld. A veddvelem.hu – amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott bármely adat nem valós – jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, illetve a weboldal használatából kizárni.
Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

4.6. A felhasználói adatok megjelenítése során a „Beállítások” menüpont alatt található személyes adatokat csak maga az adattulajdonos Vásárló láthatja. A kereskedői profil oldalakon található valamennyi megadott adat minden Felhasználó és Látogató által hozzáférhető (nem minősül személyes adatnak), kivéve ha az adott kereskedő képviselője ennek letiltását kéri..

4.7. A Szolgáltató sikeres ajánlat esetén az ajánlatot tevő Kereskedő részére automatikusan olyan e-mail-t küld, amely az ajánlat eredményeként kialakult megrendeléseket, valamint a tényleges Vásárló(k) elérhetőségét (telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) tartalmazza. A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által a Szolgáltató részére megadott elérhetőségeit az ajánlatot tevő Kereskedő részére átadja annak érdekében, hogy a Vásárló és a Kereskedő között így létrejött szerződést teljesítsék.

4.8. A Szolgáltató hétköznapi gyakorisággal e-mailben megküldött hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A Szolgáltató csak és kizárólag annak Felhasználónak küld hírlevelet, aki a ezt a szolgáltatást megrendelte. A Szolgáltató a Beállítások menüpont alatti hírlevél jelölőnégyzet használatával biztosítja a hírlevél küldését tartalmazó szolgáltatásról történő leiratkozás lehetőségét.

4.9. A Felhasználó a regisztrációját bármikor megszüntetheti, ekkor a Szolgáltató – amennyiben a Felhasználó nem vett rész sikeres toborzásban – valamennyi adatát törli.
A sikertelen toborzások adatait a rendszer archiválja.
A sikeres toborzások adatai – a szerződéses ügylet körülményeinek bizonyítása céljából – 8 (nyolc) évig megőrzésre kerülnek.

5. A személyes adatok továbbítása, egyéb felhasználása

5.1. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4.8. pontjában leírtak szerint – az ott meghatározott körben, célból és személy részére – továbbítja, a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően kizárólag törvényi felhatalmazás alapján jogosult személyes adatok továbbítására.

5.2. Bíróság, az ügyész és a hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.

5.3. A veddvelem.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.4. A Szolgáltató a Felhasználóról jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

6.1. A veddvelem.hu weboldalt kiszolgáló szerveren került elhelyezésre. Az adatok elektronikus formában kerülnek tárolásra.

6.2. A veddvelem.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
c) változatlansága igazolható (adatintegritás),
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

6.3. A veddvelem.hu olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Jogorvoslat

7.1. Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a regisztrációnál jelzett módon. illetve ügyfélszolgálata útján.

7.2. Az érintett kérelmére a veddvelem.hu mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatkezelő (ha erre sor került) által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)(ha adatkezelő megbízására sor került) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a veddvelem.hu költségtérítést állapíthat meg.

7.3. A veddvelem.hu a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte, kezelése jogellenes.

7.4. A veddvelem.hu a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

7.6. A veddvelem.hu – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.7. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

7.8. A veddvelem.hu az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.9. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10. A veddvelem.hu az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7.11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Telefax: 06 1 3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Sütik használata

Azoknak a weboldalaknak, amelyek az Európai Unió országain belül működtetnek, cookie-k használatához, és a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt az általunk használt cookie-król és a használatuk céljáról: veddvelem.hu cookie (süti) kezelési tájékoztató

9. Vegyes rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kiterjed a veddvelem.hu Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott Látogatóra, Felhasználóra és a Szolgáltatóra.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai az irányadók.